நமது பயணம் எதை நோக்கி?

"இன்றைய மின்னணு உலகத்தில் நாம் அனைவரும் ஒரு கணம் கூட வீணாக்காமல் உழைக்கிறோம். எவர்க்கும் நேரம் இல்லை. " இதுதான் இன்றைய நாளில் அனைவரும் சொல்வது. உண்மையில் நாம் என்ன செய்கிறோம்? இன்றைய நிலைமை என்ன? தொடர்ந்து படிக்கவம்.
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates